วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555....สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่“weblog” ของ นางสาว น้ำผึ้ง เพียรเสมอ     รหัสนักศึกษา 544144007 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ webblog นี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


คำอธิบายรายวิชา


.... สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บบล็อกนี้ เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา (PC54505) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555จัดทำขึ้นโดย น.ส. น้ำผึ้ง เพียรเสมอ ปัจจุบันกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ


วัตถุประสงค์ในรายวิชา
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
     1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
     5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
     6.อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
     7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     8.ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
     9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
     10.เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ  สำหรับ  การจัดการการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
     11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
     12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง


..เนื้อหาบทเรียน..
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ     หน่วยการเรียนที่2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวนวัตกรรม เทคโนโลยี และ   สารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 3การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
     หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
     หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ


รูปแบบการเรียนการสอน
....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน
.....หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน